Protocol d’ús de sales i material de l’Ateneu

1.-S’haurá d’omplir una petició amb un mínim de 15 dies d’antelació, la qual s’haurà de fer arribar a algun membre de la Junta directiva. El sol·licitant ha de ser major de 18 anys. (Es deixarà la sala o el material, sempre i quan hagi estat prèviament sol·licitat).

2.-Després de cada Activitat s’ha de deixar la Sala utilitzada en les mateixes condicions en que s’ha trobat.

3.-El material propietat de l’Ateneu, s’ha de tornar també amb les mateixes condicions en que s’ha deixat.

4.-L’Ateneu Ordalenc no es fa responsable dels danys i perjudicis que es puguin ocasionar tant a les Sales com al Material; en aquest cas els desperfectes aniran a càrrec de la Persona, Grup o Entitat que hagi sol·licitat la Sala o el Material propietat de l’Ateneu.

5.- L’Ateneu Ordalenc no es fa responsable dels danys personals que es puguin fer a la Persona, Grup o Entitat que ha sol·licitat la Sala ni dels membres que hi participin.

6.-Només es cedirà l’ús d’espais i material propietat de l’Ateneu a Socis i Entitats Culturals; d’acord amb lo estipulat al Règim de Funcionament Intern de l’Ateneu.

7.-L’Entrada només és vetada als No Socis Locals o als que no estiguin al corrent de pagament de la quota de Soci.

8.-L’Ateneu no es fa responsable de les sancions que hi puguin haver, per l’incompliment de la Llei 28/2005 de 26 de Desembre; al fumar en els llocs prohibits. Si es dóna aquest cas l’import de la sanció anirà a càrrec de la Persona, Grup o Entitat que hagi sol·licitat les Sales.

9.-El no compliment d’aquestes normes, per part de la Persona, Grup o Entitat, comportarà la denegació de l’ús de Sales o Material de l’Ateneu quan ho tornin a sol·licitar.

10.-El Soci responsable de sol·licitar la Sala pagarà un aval de 30€ que li serà retornat quan torni les claus i es comprovi l’estat de la sala llogada. L’aval s’abonarà quan se li entreguin les claus.

11.-En cas que es vulgui llogar l’equip de so de l’Ateneu, l’import es de 25€ que s’hauran d’abonar a l’entrega de les claus.

12.-L’horari amb música serà fins les 2h de la matinada, es podrà estar a la sala amb la música fluixa o sense música fins les 4h. En cas de no respectar el descans dels veïns, la Junta es veuria obligada a desallotjar la sala i, per tant, a tancar-la.